Thông báo tuyển dụng năm 2021

Nhằm bổ sung nhân sự cho giai đoạn phát triển mới, Công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động với nội dung cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   11/08/2021   2907   0

Thông báo tuyển dụng năm 2020

Nhằm bổ sung nhân sự cho giai đoạn phát triển mới, Công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động với nội dung cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   09/04/2020   2648   0

Thông báo tuyển dụng năm 2019

Nhằm bổ sung nhân sự cho giai đoạn phát triển mới, Công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động với nội dung cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   09/08/2019   1925   0

Thông báo về việc tuyển dụng Giám đốc NMTĐ Krông H’năng

Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) có vốn điều lệ 604,8 tỷ đồng, đang quản lý vận hành 02 nhà máy thủy điện: Khe Diên (9 MW) tại tỉnh Quảng Nam và Krông H’năng (64 MW) tại 2 tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk.

Phòng Tổ chức - Hành chính   17/04/2018   1799   0

Thông báo tuyển dụng nội bộ Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật

Để đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty trong giai đoạn mới, Công ty thông báo và mời các ứng viên có sự am hiểu chuyên sâu về thiết bị công nghệ, quản lý kỹ thuật và quản trị các nguồn lực khác tham gia ứng tuyển vị trí chức danh Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật, nội dung cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   03/10/2017   2010   0