Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 3 năm 2023

  18/10/2023

  Phòng Tài chính - Kế toán

  1082


Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023

  18/07/2023

  Phòng Tài chính - Kế toán

  9302


Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 2 năm 2023

  17/07/2023

  Phòng Tài chính - Kế toán

  9836


Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 1 năm 2023

  18/04/2023

  Phòng Tài chính - Kế toán

  12510


Báo cáo tài chính năm 2022

  23/02/2023

  Phòng Tài chính - Kế toán

  944


Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 4 năm 2022

  17/01/2023

  Phòng Tài chính - Kế toán

  801


Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 3 năm 2022

  17/10/2022

  Phòng Tài chính - Kế toán

  3018