Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 1 năm 2023

  18/04/2023

  Phòng Tài chính - Kế toán

  1563


Báo cáo tài chính năm 2022

  23/02/2023

  Phòng Tài chính - Kế toán

  409


Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 4 năm 2022

  17/01/2023

  Phòng Tài chính - Kế toán

  427


Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 3 năm 2022

  17/10/2022

  Phòng Tài chính - Kế toán

  2521


Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022

  11/08/2022

  Phòng Tài chính - Kế toán

  4360


Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 2 năm 2022

  20/07/2022

  Phòng Tài chính - Kế toán

  4476


Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 1 năm 2022

  18/04/2022

  Phòng Tài chính - Kế toán

  4752