Thông báo thi tuyển nội bộ chức danh Trưởng phòng Cơ điện - năm 2012

Căn cứ Tờ trình số 19/12/TT/S3-TCHC, ngày 20/3/2012 của Phòng Tổ chức - Hành chính (P.TC-HC) về Kế hoạch tuyển dụng chức danh Trưởng Phòng Cơ Điện đã được Tổng giám đốc phê duyệt, P.TC-HC xin thông báo thi tuyển Chức danh Trưởng Phòng Cơ Điện Công ty với nội dung như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   21/03/2012   1310   0

Thông báo tuyển dụng năm 2011 - lần 3

Do nhu cầu phát triển, Công ty cần tuyển dụng Trưởng Phòng Cơ điện với các thông tin sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   01/12/2011   1357   0

Thông báo tuyển dụng năm 2011 - lần 2

Công ty cổ phần Sông Ba có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng và điều kiện như sau

Phòng Tổ chức - Hành chính   12/07/2011   1301   0

Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2011

Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh của nhà máy thủy điện Krông H’năng trong thời gian đến

Phòng Tổ chức - Hành chính   08/06/2011   1351   0

Kết quả tuyển dụng lao động năm 2010

Công ty cổ phần Sông Ba (SBA) xin trân trọng thông báo cho các ứng viên sau đây đã trúng tuyển và được chính thức tiếp nhận vào Công ty với các vị trí:

Phòng Tổ chức - Hành chính   20/09/2010   1321   0