Thông báo tuyển dụng: Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật

Nhằm bổ sung nhân sự cho giai đoạn phát triển mới, Công ty chúng tôi mong muốn mời các ứng viên xuất sắc tham gia tuyển dụng với điều kiện như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   03/07/2013   1057   0

Thông báo tuyển dụng: Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật

Nhằm bổ sung nhân sự cho giai đoạn phát triển mới, Công ty chúng tôi mong muốn mời các ứng viên xuất sắc tham gia tuyển dụng với điều kiện như sau

Phòng Tổ chức - Hành chính   17/04/2013   1054   0

Thông báo tuyển dụng lao động tại NMTĐ Krông H'năng

Công ty cổ phần Sông Ba (SBA) cần tuyển dụng lao động làm việc lâu dài tại Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Ba – Nhà máy thủy điện Krông H’năng với số lượng và điều kiện như sau

Phòng Tổ chức - Hành chính   15/04/2013   1042   0

Thông báo tuyển dụng năm 2012

Công ty cổ phần Sông Ba cần tuyển dụng lao động làm việc lâu dài tại Công ty với số lượng và điều kiện tuyển dụng như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   02/07/2012   1063   0

Thông báo thi tuyển nội bộ chức danh Trưởng phòng Cơ điện - năm 2012

Căn cứ Tờ trình số 19/12/TT/S3-TCHC, ngày 20/3/2012 của Phòng Tổ chức - Hành chính (P.TC-HC) về Kế hoạch tuyển dụng chức danh Trưởng Phòng Cơ Điện đã được Tổng giám đốc phê duyệt, P.TC-HC xin thông báo thi tuyển Chức danh Trưởng Phòng Cơ Điện Công ty với nội dung như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   21/03/2012   1027   0