Thông báo tuyển dụng

Nhằm bổ sung nhân sự cho giai đoạn phát triển mới, Công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động với nội dung cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   10/04/2016   1302   0

Thông báo tuyển dụng Phó giám đốc Nhà máy Krông H'năng

Nhằm bổ sung nhân sự cho giai đoạn phát triển mới, Công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động với nội dung cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   21/07/2015   1346   0

Thông báo tuyển dụng Kỹ sư Cơ khí chế tạo

Nhằm bổ sung nhân sự cho giai đoạn phát triển mới, Công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động với các nội dung cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   21/07/2015   1369   0

Thông báo tuyển dụng năm 2015

Nhằm bổ sung nhân sự cho giai đoạn phát triển mới, Công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động với các nội dung cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   20/05/2015   1329   0

Thông báo tuyển dụng nội bộ: TP Kinh tế - Kế hoạch

Công ty Cổ phần Sông Ba kính mời CBNV tham gia tuyển dụng vị trí Trưởng Phòng Kinh tế - Kế hoạch với điều kiện như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   23/09/2014   1342   0