Thông báo tuyển dụng Kỹ sư Cơ khí chế tạo

Nhằm bổ sung nhân sự cho giai đoạn phát triển mới, Công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động với các nội dung cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   21/07/2015   1074   0

Thông báo tuyển dụng Phó giám đốc Nhà máy Krông H'năng

Nhằm bổ sung nhân sự cho giai đoạn phát triển mới, Công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động với nội dung cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   21/07/2015   1090   0

Thông báo tuyển dụng năm 2015

Nhằm bổ sung nhân sự cho giai đoạn phát triển mới, Công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động với các nội dung cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   20/05/2015   1081   0

Thông báo tuyển dụng nội bộ: TP Kinh tế - Kế hoạch

Công ty Cổ phần Sông Ba kính mời CBNV tham gia tuyển dụng vị trí Trưởng Phòng Kinh tế - Kế hoạch với điều kiện như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   23/09/2014   1058   0

Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư Cơ khí

Công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng và điều kiện như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   30/11/2013   1067   0