Ngày: 30/10/2020
NHÀ MÁY KHE DIÊN
Công suất (MW): 9,0 / 15,0
Sản lượng: (triệu KWh)
Ngày: 0,051
Tháng: 2,092
Năm: 20,750 / 32,000
Tình trạng thiết bị: Tốt; H1: Dừng SCBD; H2, H3: Đang VH

Ngày: 30/10/2020
NHÀ MÁY KRÔNG HNĂNG
Công suất (MW): 64,0 / 64,0
Sản lượng: (triệu KWh)
Ngày: 0,935
Tháng: 24,568
Năm: 122,650 / 165,000
Tình trạng thiết bị: Tốt, đang VH