THÔNG TIN THEO NGÀY
NMTĐ KHE DIÊN
Công suất (MW): 15,0  /  15,0
Sản lượng (MWh):
Tổng sản lượng trong ngày: 0,0779
Tổng sản lượng trong tháng: 0,4937
Tổng sản lượng trong năm: 8,2697  /  38,0000
Mực nước hồ (m): 203,41
Lượng mưa (mm): 0,0
NMTĐ KRÔNG HNĂNG
Công suất (MW): 32,0  /  64,0
Sản lượng (MWh):
Tổng sản lượng trong ngày: 0,2423
Tổng sản lượng trong tháng: 1,3857
Tổng sản lượng trong năm: 37,3770  /  172,0000
Mực nước hồ (m): ---
Lượng mưa (mm): 0,0

THÔNG TIN THEO THÁNG