THÔNG TIN THEO NGÀY
NMTĐ KHE DIÊN
Công suất (MW): 9,0  /  15,0
Sản lượng (MWh):
Tổng sản lượng trong ngày: 0,2240
Tổng sản lượng trong tháng: 6,0464
Tổng sản lượng trong năm: 27,1464  /  32,0000
Mực nước hồ (m): 206,80
Lượng mưa (mm): 0,0
NMTĐ KRÔNG HNĂNG
Công suất (MW): 64,0  /  64,0
Sản lượng (MWh):
Tổng sản lượng trong ngày: 0,6683
Tổng sản lượng trong tháng: 28,0324
Tổng sản lượng trong năm: 151,5886  /  165,0000
Mực nước hồ (m): ---
Lượng mưa (mm): 0,2

THÔNG TIN THEO THÁNG