THÔNG TIN THEO NGÀY
NMTĐ KHE DIÊN
Công suất (MW): 9,0  /  15,0
Sản lượng (MWh):
Tổng sản lượng trong ngày: 0,1131
Tổng sản lượng trong tháng: 3,7891
Tổng sản lượng trong năm: 18,5311  /  32,0000
Lượng mưa (mm): 0,2
NMTĐ KRÔNG HNĂNG
Công suất (MW): 63,9  /  64,0
Sản lượng (MWh):
Tổng sản lượng trong ngày: 0,8038
Tổng sản lượng trong tháng: 22,8625
Tổng sản lượng trong năm: 97,3325  /  165,0000
Lượng mưa (mm): 0,7

THÔNG TIN THEO THÁNG