Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 3 năm 2020.

  14/10/2020

  Phòng Tài chính - Kế toán

  278


Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020.

  06/08/2020

  Phòng Tài chính - Kế toán

  408


Báo cáo Tài chính Quí II năm 2020

  21/07/2020

  Phòng Tài chính - Kế toán

  374


Báo cáo tài chính giữa niên độ quý 1 năm 2020.

  14/04/2020

  Phòng Tài chính - Kế toán

  344


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

  25/02/2020

  Phòng Tài chính - Kế toán

  290


Báo cáo tài chính giữa niên độ quý IV năm 2019.

  20/01/2020

  Phòng Tài chính - Kế toán

  230


Báo cáo Tài chính Quí III năm 2019

  15/10/2019

  Phòng Tài chính - Kế toán

  222