Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị   31/03/2023   4233  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:

Thông báo mời họp, Chương trình họp, mẫu giấy đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền 

- Thông báo mời họp: Tải về

- Chương trình họp: Tải về

- Nghị quyết của HĐQT thống nhất nội dung chương trình dự kiến trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2023: Tải về

- Mẫu đăng ký dự họp hoặc ủy quyền: Tải về

- Mẫu ủy quyền tập thể: Tải về

Các nội dung báo cáo, tờ trình trình Đại hội 

- Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2023: Tải về

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2022 và Kế hoạch năm 2023: Tải về

- Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán:

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty đã được kiểm toán: Tải về

+ Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán: Tải về 

- Báo cáo của HĐQT năm 2022 về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT: Tải về

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 về kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty; đánh giá kết quả hoạt động của BKS, từng thành viên BKS: Tải về

- Tờ trình của BKS về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023: Tải về

- Tờ trình về kế hoạch thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS Công ty năm 2023: Tải về

- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023: Tải về

- Tờ trình về việc thông qua chủ trương dừng vĩnh viễn DATĐ Sông Tranh 1: Tải về

- Tờ trình thông qua chủ trương cải tạo nâng cấp khu nhà ăn, nhà nghỉ ca cho cán bộ nhân viên nhà máy thủy điện Khe Diên: Tải về

- Tờ trình thông qua giao dịch mua bán điện với các bên liên quan: Tải về

- Báo cáo về công tác trồng rừng thay thế để xây dựng dự án thủy điện Krông H'năng trên địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên: Tải về

- Thông báo danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan và lợi ích có liên quan với Công ty Cổ phần Sông Ba: Tải về

Các nội dung liên quan đến bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025: Tải về

- Sơ yếu lý lịch các ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025: Tải về

- Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025: Tải về

- Các biểu mẫu liên quan bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025: Tải về

- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025: Tải về