Kết quả tuyển dụng Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện Đợt 3 năm 2016

Căn cứ kết quả tuyển dụng Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện đợt 3 năm 2016 tổ chức vào ngày 19 và 21/07/2016 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sông Ba. Công ty thông báo các thí sinh được tuyển dụng như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   27/07/2016   101   0

Thông báo tuyển dụng

Nhằm bổ sung nhân sự cho giai đoạn phát triển mới, Công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động với nội dung cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   27/06/2016   94   0

Thông báo tuyển dụng

Nhằm bổ sung nhân sự cho giai đoạn phát triển mới, Công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động với nội dung cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   30/05/2016   97   0

Thông báo tuyển dụng

Nhằm bổ sung nhân sự cho giai đoạn phát triển mới, Công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động với nội dung cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   10/04/2016   93   0

Thông báo tuyển dụng Phó giám đốc Nhà máy Krông H'năng

Nhằm bổ sung nhân sự cho giai đoạn phát triển mới, Công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động với nội dung cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính   21/07/2015   96   0