THÔNG TIN THEO NGÀY
NMTĐ KHE DIÊN
Công suất (MW): 15,0  /  15,0
Sản lượng (MWh):
Tổng sản lượng trong ngày: 0,3580
Tổng sản lượng trong tháng: 0,7588
Tổng sản lượng trong năm: 40,6669  /  44,0000
Mực nước hồ (m): 207,02
Lượng mưa (mm): 56,4
NMTĐ KRÔNG HNĂNG
Công suất (MW): 64,0  /  64,0
Sản lượng (MWh):
Tổng sản lượng trong ngày: 1,5094
Tổng sản lượng trong tháng: 4,5242
Tổng sản lượng trong năm: 191,2318  /  200,0000
Mực nước hồ (m): ---
Lượng mưa (mm): 53,4

THÔNG TIN THEO THÁNG