THÔNG TIN THEO NGÀY
NMTĐ KHE DIÊN
Công suất (MW): 14,8  /  15,0
Sản lượng (MWh):
Tổng sản lượng trong ngày: 0,0958
Tổng sản lượng trong tháng: 2,6165
Tổng sản lượng trong năm: 16,4346  /  40,0000
Mực nước hồ (m): 202,74
Lượng mưa (mm): 0,0
NMTĐ KRÔNG HNĂNG
Công suất (MW): 64,0  /  64,0
Sản lượng (MWh):
Tổng sản lượng trong ngày: 0,2669
Tổng sản lượng trong tháng: 4,5344
Tổng sản lượng trong năm: 42,3822  /  180,0000
Mực nước hồ (m): ---
Lượng mưa (mm): 0,6

THÔNG TIN THEO THÁNG