THÔNG TIN THEO NGÀY
NMTĐ KHE DIÊN
Công suất (MW): 15,0  /  15,0
Sản lượng (MWh):
Tổng sản lượng trong ngày: 0,2461
Tổng sản lượng trong tháng: 0,4916
Tổng sản lượng trong năm: 28,0183  /  42,0000
Mực nước hồ (m): 200,78
Lượng mưa (mm): 1,6
NMTĐ KRÔNG HNĂNG
Công suất (MW): 32,0  /  64,0
Sản lượng (MWh):
Tổng sản lượng trong ngày: 0,4659
Tổng sản lượng trong tháng: 1,0540
Tổng sản lượng trong năm: 90,9389  /  175,0000
Mực nước hồ (m): ---
Lượng mưa (mm): 1,3

THÔNG TIN THEO THÁNG