THÔNG TIN THEO NGÀY
NMTĐ KHE DIÊN
Công suất (MW): 15,0  /  15,0
Sản lượng (MWh):
Tổng sản lượng trong ngày: 0,1704
Tổng sản lượng trong tháng: 5,4069
Tổng sản lượng trong năm: 5,4069  /  36,0000
Mực nước hồ (m): 206,42
Lượng mưa (mm): 0,6
NMTĐ KRÔNG HNĂNG
Công suất (MW): 32,0  /  64,0
Sản lượng (MWh):
Tổng sản lượng trong ngày: 0,3411
Tổng sản lượng trong tháng: 16,2588
Tổng sản lượng trong năm: 16,2588  /  160,0000
Mực nước hồ (m): ---
Lượng mưa (mm): 0,5

THÔNG TIN THEO THÁNG