THÔNG TIN THEO NGÀY
NMTĐ KHE DIÊN
Công suất (MW): 3,1  /  15,0
Sản lượng (MWh):
Tổng sản lượng trong ngày: 0,0247
Tổng sản lượng trong tháng: 1,0900
Tổng sản lượng trong năm: 18,2813  /  38,0000
Mực nước hồ (m): 190,72
Lượng mưa (mm): 0,0
NMTĐ KRÔNG HNĂNG
Công suất (MW): 23,6  /  64,0
Sản lượng (MWh):
Tổng sản lượng trong ngày: 0,0940
Tổng sản lượng trong tháng: 5,3177
Tổng sản lượng trong năm: 68,9287  /  175,0000
Mực nước hồ (m): ---
Lượng mưa (mm): 3,1

THÔNG TIN THEO THÁNG