THÔNG TIN THEO NGÀY
NMTĐ KHE DIÊN
Công suất (MW): 15,0  /  15,0
Sản lượng (MWh):
Tổng sản lượng trong ngày: 0,2376
Tổng sản lượng trong tháng: 1,8992
Tổng sản lượng trong năm: 20,1512  /  44,0000
Mực nước hồ (m): 202,13
Lượng mưa (mm): 0,3
NMTĐ KRÔNG HNĂNG
Công suất (MW): 32,0  /  64,0
Sản lượng (MWh):
Tổng sản lượng trong ngày: 0,2063
Tổng sản lượng trong tháng: 1,9105
Tổng sản lượng trong năm: 68,2474  /  200,0000
Mực nước hồ (m): ---
Lượng mưa (mm): 0,0

THÔNG TIN THEO THÁNG