THÔNG TIN THEO NGÀY
NMTĐ KHE DIÊN
Công suất (MW): 15,0  /  15,0
Sản lượng (MWh):
Tổng sản lượng trong ngày: 0,0793
Tổng sản lượng trong tháng: 0,9110
Tổng sản lượng trong năm: 12,3110  /  38,0000
Mực nước hồ (m): 199,67
Lượng mưa (mm): 0,4
NMTĐ KRÔNG HNĂNG
Công suất (MW): 23,5  /  64,0
Sản lượng (MWh):
Tổng sản lượng trong ngày: 0,0926
Tổng sản lượng trong tháng: 2,3060
Tổng sản lượng trong năm: 52,6489  /  172,0000
Mực nước hồ (m): ---
Lượng mưa (mm): 0,0

THÔNG TIN THEO THÁNG