Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị   06/04/2022   4577  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:

Thông báo mời họp, Chương trình họp, mẫu giấy đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền 

- Thông báo mời họp: Tải về

- Chương trình họp: Tải về

- Mẫu đăng ký dự họp hoặc ủy quyền: Tải về

- Mẫu ủy quyền tập thể: Tải về

Các nội dung báo cáo, tờ trình trình Đại hội 

- Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2022: Tải về

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2021 và Kế hoạch năm 2022: Tải về

- Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán:

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 Công ty đã được kiểm toán: Tải về

+ Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán: Tải về

- Báo cáo của HĐQT năm 2021 về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT: Tải về

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 về kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty; đánh giá kết quả hoạt động của BKS, từng thành viên BKS: Tải về

- Tờ trình của BKS về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022: Tải về

- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022: Tải về

- Tờ trình về thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS Công ty năm 2022: Tải về

- Tờ trình thông qua chủ trương giải quyết các thủ tục đầu tư Dự án thủy điện Krông H’năng 2: Tải về

- Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan trình tại Đại hội: Tải về

Các nội dung liên quan đến miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025: Tải về

- Thông báo ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025: Tải về

+ Mẫu đơn ứng cử và đề cử thành viên BKS Công ty CP Sông Ba nhiệm kỳ 2020-2025: Tải về

+ Mẫu Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia BKS Công ty CP Sông Ba nhiệm kỳ 2020-2025: Tải về

+ Mẫu sơ yếu lý lịch: Tải về

+ Mẫu Bản khai người có liên quan của ứng cử viên: Tải về

+ Mẫu văn bản cam kết: Tải về

- Sơ yếu lý lịch các ứng viên Ban KS nhiệm kỳ 2020-2025 : Tải về

- Quy chế  bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 : Tải về

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Tải về