Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị   14/03/2018   677  

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

(Ngày 30/3/2018)

Thời gian

Nội dung

Hình thức

biểu quyết

Thực hiện

7h30’–7h45’

Đón tiếp đại biểu, cổ đông; hướng dẫn đăng ký xác nhận tư cách cổ đông dự họp, phát tài liệu.

 

Ban Tổ chức

7h45’÷8h00’

Thủ tục khai mạc:

 

 

 

-      Báo cáo tỷ lệ Cổ đông tham dự

 

Ban Tổ chức

-      Tuyên bố lý do;

-      Giới thiệu đại biểu, Chủ tọa.

 

-      Cử Thư ký cuộc họp

 

Ô.Nguyễn Thành Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

-      Bầu Ban Kiểm phiếu (BKP)

Phiếu biểu quyết

-      Thông qua chương trình cuộc họp

Phiếu biểu quyết

-      Thông qua quy chế cuộc họp

Phiếu biểu quyết

8h00’÷8h50’

Nội dung (Báo cáo và Tờ trình)

 

 

 

1.   Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018; Tóm tắt “Chiến lược hoạt động của SBA trong 03 đến 05 năm đến”

 

Ô.Phạm Phong

TVHĐQT-

Tổng Giám đốc

2.   Báo cáo của HĐQT năm 2017 về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT

 

Chủ tọa

3.   Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã được kiểm toán

 

Ô.Phạm Thái Hùng – Kế toán trưởng

4.   Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2017

 

Phan Thị Anh Đào - Trưởng Ban Kiểm soát (BKS)  

5.   Tờ trình của BKS về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 Công ty

 

6.   Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

 

 

Chủ tọa

7.   Tờ trình về kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2018

 

8.   Tờ trình về đầu tư dự án mở rộng nhà máy thủy điện Khe Diên thêm 6,0MW

 

9.   Tờ trình về sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

 

10.  Tờ trình về Thưởng HĐQT và Ban điều hành Công ty hoàn thành và vượt kế hoạch SXKD năm 2018

 

Chủ tọa

11.  Tờ trình về Phương án thưởng Cổ phiếu quỹ cho CBCNV Công ty

 

8h50’÷9h20’

Đại hội đồng cổ đông thảo luận.

 

Chủ tọa,

Cổ đông

9h20’÷9h50’

Phổ biến thể lệ biểu quyết và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.

Phiếu biểu quyết

Chủ tọa + Cổ đông + BKP

9h50’÷10h20’

Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT:

 

 

 

Phổ biến Quy chế và hướng dẫn cách bầu cử

 

Ban bầu cử

Thông qua Quy chế bầu cử

Phiếu biểu quyết

Chủ tọa,

Cổ đông

Trình bày Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT

 

Chủ tọa

+ Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT

Phiếu bầu cử

Chủ tọa + Cổ đông + BKP

10h20’÷10h35’

Nghỉ giải lao 15 phút

 

 

 

Trong thời gian giải lao:

+ BKP tổng hợp kết quả bầu cử HĐQT;

+ Thông báo kết quả cho Chủ tọa để nhóm họp HĐQT bầu chức danh Chủ tịch HĐQT

 

BKP, HĐQT

10h35’÷10h40’

Báo cáo kết quả Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ

 

Trưởng BKP

10h40’÷10h45’

Báo cáo kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT.  

 

Trưởng BKP

10h45’÷10h50’

HĐQT chụp ảnh, tặng hoa nguyên Chủ tịch HĐQT và TV HĐQT

 

HĐQT

10h50’÷10h55’

HĐQT ra mắt và Chủ tịch HĐQT mới phát biểu

 

Chủ tịch HĐQT mới

10h55’÷11h05’

Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018

Phiếu biểu quyết

Thư ký, Chủ tọa, Cổ đông

11h05’÷11h15’

Phát biểu bế mạc

 

Chủ tọa

Từ 11h15’

-      Mời cơm thân mật.

 

 

Tờ trình và dự thảo Quy chế cuộc họp: Tải về

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018: Tải về 

Báo cáo của HĐQT năm 2017 về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT: Tải về

Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã được kiểm toán: Tải về

Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2017: Tải về

Tờ trình của BKS về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 Công ty: Tải về

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017: Tải về

Kế hoạch về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2018: Tải về

Tờ trình về đầu tư dự án mở rộng nhà máy thủy điện Khe Diên thêm 6,0MW: Tải về 

Tờ trình về sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Tải về

      + Dự thảo nội dung sửa đổi Điều lệDự thảo Điều lệ sửa đổi.

      + Dự thảo nội dung sửa đổi Quy chế nội bộDự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi.

Tờ trình về Thưởng HĐQT và Ban điều hành Công ty hoàn thành và vượt kế hoạch SXKD năm 2018: Tải về

Tờ trình về Phương án thưởng Cổ phiếu quỹ cho CBCNV Công ty: Tải về

Tờ trình về Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Tải về

Thông báo về việc "Ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kì 2015 - 2019": Tải về

      + Hồ sơ ứng cử, đề cử:

           Giấy đề nghị ứng cửGiấy đề nghị đề cửBiên bản họp nhóm

           Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên: Tải về

     + Quy chế bầu cửTải về

Thông tin liên quan đến các Ứng viên Hội đồng quản trị SBA nhiệm kỳ 2015 - 2019: Tải về

Thể lệ biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình: Tải về

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Tải về