Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị   27/03/2020   4090  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

Thông báo mời họp, Chương trình họp, mẫu giấy đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền 

- Thông báo mời họpTải về

- Chương trình họpTải về

- Mẫu đăng ký dự họp hoặc ủy quyềnTải về

- Mẫu ủy quyền tập thểTải về

Các nội dung báo cáo, tờ trình trình Đại hội 

- Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020: Tải về

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2019; Kế hoạch năm 2020: Tải về

- Tóm tắt chiến lược hoạt động SBA năm 2020 – 2024, tầm nhìn đến năm 2030: Tải về

- Báo cáo của HĐQT năm 2019 về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT; Kế hoạch SXKD năm 2020: Tải về

- Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán : Tải về

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm soát hoạt động Công ty năm 2019; Tổng kết nhiệm kỳ 2015-2019: Tải về

- Tờ trình của BKS về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020: Tải về

- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019: Tải về

- Tờ trình về thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS Công ty năm 2020: Tải về

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Tải về

- Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan trình tại Đại hội (quy định Điều 159 - LDN 2014): Tải về

Các nội dung liên quan đến bầu HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2020-2025

- Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025: Tải về

- Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT/ BKS Công ty CP Sông Ba nhiệm kỳ 2020-2025: Tải về

- Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT/ BKS Công ty CP Sông Ba nhiệm kỳ 2020-2025Tải về

- Mẫu Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT/ BKS Công ty CP Sông Ba nhiệm kỳ 2020-2025: Tải về

- Mẫu sơ yếu lý lịch: Tải về

- Mẫu Bản khai người có liên quan của ứng cử viên: Tải về

- Mẫu văn bản cam kết: Tải về

- Sơ yếu lý lịch các ứng viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2020-2025: Tải về

- Quy chế bầu cử HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ IV (2020-2025): Tải về

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Tải về