Thông tin chi tiết


Người đăng:   Lê Minh Tiến

Email:   tienlm.ptc3@gmail.com

Thời gian:  28/04/2020

Lượt xem:   97

Nội dung câu hỏi:

Thuộc chuyên mục:   Thông tin khác

Theo thông báo của quý Công ty thì tài liệu ĐHCĐ sẽ đăng tải lên trang web từ ngày 12/04 nhưng hiện nay tôi vào xem thì vẫn chưa thấy. Kính đề nghị quý Công ty cho biết tài liệu ĐHCĐ năm 2020 sẽ được đăng tải vào thời gian nào? Trân trọng.


Nội dung trả lời:

Kính gửi Quý cổ đông Lê Minh Tiến,

 

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã quan tâm đến tình hình hoạt động của SBA. Câu hỏi của Quý cổ đông, SBA trả lời như sau:

 

Ngày 14/04/2020, Hội đồng quản trị SBA đã có Thông báo số 09/20/TB-HĐQT ngày 14/04/2020 về việc hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, theo đó Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được dự kiến tổ chức vào ngày 30/06/2020.

 

Căn cứ khoản 18.3 Điều 18 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2018 có nội dung chính như sau: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận.

 

Vì vậy, các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được đăng tải trên website SBA chậm nhất từ ngày 15/06/2020.

 

Trân trọng.

CÁC Ý KIẾN MỚI
CÁC Ý KIẾN XEM NHIỀU

Trước hết, Cho phép tôi được gửi tới Ban lãnh đạo CTCP thủy điện Sông Ba lời chào trân trọng! Là cổ đông của Quý công ty, sau khi theo dõi tình hình sản xuất của quý công ty tôi xin phép đề nghị Ban lãnh đạo Công ty giải đáp cho tôi một số câu hỏi như sau: Về thủy điện khe diên tu tháng 11 đã xuất hiện mưa rất lớn nhưng sản lượng phát điện rất thấp như bình thường các năm thì đang phát hết công suất. Về thủy điện Krong hăng ngày 10 tháng 11 đã xuất hiện lũ rất lớn và đơn vị phải xả lũ là 1201 m3/s. Trước đó báo đài đã phản ánh là có mưa lũ nhưng sản lượng điện tháng đầu tháng 11 phát điện rất thấp trong khi các bộ ngành kêu thiếu điện và các thủy điện tại miền bắc thì ko có nước thì với các vận hành tại nhà máy thủy điện KRONG HANG thật phí tài nguyên nước. Được biết quý công ty xây dựng kế hoạch sang năm từ tháng 10 năm trước xin cho hỏi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Trước tình hình là năm 2019 sẽ vượt kế hoạch năm. theo dự tính của tôi lợi nhuận năm nay sẽ đạt khoảng 105 tỷ. Xin hỏi với lợi nhuận vượt khoảng 135% và các nguồn quỹ để lại từ các năm trước thì cổ tức dự kiến cho năm 2019 quý công ty dự định sẽ trả là bao nhiêu. Xin chân thành cảm ơn!

Phạm Minh Ngọc   13/11/2019   104