Thông tin chi tiết


Người đăng:   Lê Minh Tiến

Email:   tienlm.ptc3@gmail.com

Thời gian:  28/04/2020

Lượt xem:   559

Nội dung câu hỏi:

Thuộc chuyên mục:   Thông tin khác

Theo thông báo của quý Công ty thì tài liệu ĐHCĐ sẽ đăng tải lên trang web từ ngày 12/04 nhưng hiện nay tôi vào xem thì vẫn chưa thấy. Kính đề nghị quý Công ty cho biết tài liệu ĐHCĐ năm 2020 sẽ được đăng tải vào thời gian nào? Trân trọng.


Nội dung trả lời:

Kính gửi Quý cổ đông Lê Minh Tiến,

 

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã quan tâm đến tình hình hoạt động của SBA. Câu hỏi của Quý cổ đông, SBA trả lời như sau:

 

Ngày 14/04/2020, Hội đồng quản trị SBA đã có Thông báo số 09/20/TB-HĐQT ngày 14/04/2020 về việc hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, theo đó Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được dự kiến tổ chức vào ngày 30/06/2020.

 

Căn cứ khoản 18.3 Điều 18 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2018 có nội dung chính như sau: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận.

 

Vì vậy, các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được đăng tải trên website SBA chậm nhất từ ngày 15/06/2020.

 

Trân trọng.

CÁC Ý KIẾN MỚI

Pham Thi Ngoc Ha   07/02/2021   686

CÁC Ý KIẾN XEM NHIỀU