Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 08/22/NQ-HĐQT, ngày 24/11/2022

Hội đồng quản trị   24/11/2022   792  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD Quý III/2022, kế hoạch Quý IV/2022 và các nội dung khác liên quan: File đính kèm