Nghị quyết số 03/20/NQ-HĐQT của HĐQT: Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Hội đồng quản trị   08/04/2020   726  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

 

Nghị quyết số 03/20/NQ-HĐQT của HĐQT: Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.