Nghị quyết của HĐQT số 02/20/NQ-HĐQT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Hội đồng quản trị   20/02/2020   551  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

Nghị quyết của HĐQT số 02/20/NQ-HĐQT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.