Công bố Quyết định số 12/22/QĐ-S3-HĐQT, ngày 15/08/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba, về việc thông qua phương án thực hiện công tác kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Sông Ba

Phòng Tài chính - Kế toán   15/08/2022   317  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:
 
Công bố Quyết định số 12/22/QĐ-S3-HĐQT, ngày 15/08/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba, về việc thông qua phương án thực hiện công tác kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Sông Ba

Văn bản công bố thông tin

Quyết định