CBTT: Thay đổi tỷ lệ và Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Điện lực miền Trung tại Công ty CP Sông Ba.

Phòng Tài chính - Kế toán   09/04/2020   99  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

Thay đổi tỷ lệ và Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Điện lực miền Trung tại Công ty Cổ phần Sông Ba.

 

 

 

Các Quyết định kèm theo: Tải về