Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 1/2020 so với quý 1/2019.

Phòng Tài chính - Kế toán   14/04/2020   129  

Công ty Cổ phần Sông Ba giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 1/2020 so với quý 1/2019, cụ thể:

 

 

 

Explanation for the business result differences between quarter 1/2020 and quarter 1/2019: Download