Thông báo hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị   14/04/2020   327  

Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông  về việc hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

  

- Công văn số 150/CV-ĐKKD, ngày 10/04/2020 của Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng: Đính kèm file tại đây.