Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

HĐQT   02/06/2020   353  

Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cụ thể như sau:

Tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Tải về tại đây