Công ty cổ phần Sông Ba đăng ký giao dịch trái phiếu SBA12101 thành công tại SGDCK Hà Nội theo quy định

Nguyễn Võ Hiền Trang - Phòng Tài chính - Kế toán   14/11/2023   643   0

Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã vận hành từ ngày 19/7/2023, theo đó ngày 19/10/2023 là hạn chót để các tổ chức phát hành thực hiện nghĩa vụ đăng ký trái phiếu lên sàn theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 65/2022/NĐ-CP, ngày 16/09/2022.

Ngày 31/12/2021, SBA đã phát hành thành công 300.000 trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mã SBAH2125001, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 4 năm (từ 31/12/2021 – 31/12/2025), tuân thủ theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP. Do đó, trái phiếu của SBA thuộc đối tượng phải đăng ký giao dịch tại HNX theo Nghị định 65/2022/NĐ-CP.

Cán bộ P.TCKT - SBA tham dự “Hội nghị Phổ biến quy định về đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ”

SBA đã chủ động tìm hiểu các quy định, chuẩn bị các hồ sơ cần thiết để thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu của SBA tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Ngày 22/09/2023, VSDC đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký Chứng khoán số 141/2023/GCNTPRL-VSDC đối với 300.000 trái phiếu SBA đã phát hành với mã trái phiếu giao dịch SBA12101 và nhận lưu ký tại VSDC từ ngày 25/09/2023.

Ngày 02/10/2023, SBA đã gửi đơn đăng ký về ngày giao dịch đầu tiên trái phiếu SBA12101 đến SGDCK Hà Nội và đã được chấp thuận tại thông báo số 3344/TB-SGDHN, ngày 04/10/2023 với ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Hai, ngày 09/10/2023.

Trái phiếu SBA12101 là một trong hơn 240 mã trái phiếu doanh nghiệp chính thức được niêm yết trên sàn giao dịch trái phiếu tại HNX trước hạn chót ngày 19/10/2023 (theo nguồn tin báo vnexpress.net “HNX mới ghi nhận hơn 240 mã trái phiếu đăng ký giao dịch, trong khi theo kế hoạch phải có 1.600 mã lên sàn ngày 19/10”, link nguồn tin https://vnexpress.net/han-chot-hon-mot-nghin-ma-trai-phieu-van-chua-niem-yet-4666584.html).

            Điều này một lần nữa chứng tỏ SBA luôn theo dõi các thay đổi về chính sách, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để phát triển ổn định, bền vững.


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN