SBA tổ chức hướng dẫn về quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015

Đinh Quang Nhật - Phòng Tổ chức - Hành Chính   28/09/2023   715   0

Sáng ngày 22/09/2023, tại văn phòng Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA), đã tổ chức hướng dẫn về công tác quản lý rủi ro đối với các đơn vị và Công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015.

Tham gia buổi hướng dẫn có Đại diện Lãnh đạo Công ty, QMR (Quản lý Chất lượng), các Trưởng đơn vị và nhân viên phụ trách ISO (Hệ thống Quản lý Chất lượng) của các đơn vị trong Công ty. Buổi hướng dẫn do Ông Phạm Sĩ Huân -Trợ lý Tổng giám đốc Công ty thực hiện.

Hình ảnh - Khai mạc buổi hướng dẫn quản lý rủi ro

 

Mục tiêu chính của buổi hướng dẫn này là thống nhất cách hiểu và thực hiện việc xác định rủi ro, phân tích rủi ro theo quy định tại Sổ tay chất lượng của Công ty, từ đó xây dựng biện pháp phòng ngừa phù hợp, đảm bảo tính đồng nhất và hiệu quả trong công tác quản lý rủi ro.

Tại buổi hướng dẫn, Ông Phạm Sĩ Huân đã trình bày và hướng dẫn các nội dung quan trọng như:

- Lập danh mục các quá trình chức năng: giúp các đơn vị xác định và lập danh mục các quá trình chức năng quan trọng theo chức năng nhiệm vụ chính của từng đơn vị.

- Phân tích các quá trình bằng công cụ SIPOC: Công cụ SIPOC được sử dụng để phân tích chi tiết các quá trình, giúp hiểu rõ nguồn gốc, biên độ và mối quan hệ giữa các yếu tố trong quá trình.

- Tổng hợp kết quả đánh giá rủi ro: tổng hợp và đánh giá kết quả đánh giá rủi ro từ nhiều khía cạnh và xác định các biện pháp phòng ngừa được ưu tiên.

- Hoạch định hành động giải quyết rủi ro: hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để giảm thiểu rủi ro và cải thiện chất lượng trong hoạt động tại đơn vị.

Hình ảnh - Ông Phạm Sĩ Huân-Hướng dẫn các nội dung chính của công tác quản lý rủi ro

Trong buổi hướng dẫn, các đơn vị đã thực hành lập các biểu mẫu của đơn vị mình và trình bày để cùng nhau phân tích, góp ý hoàn thiện.

Hình ảnh - Phòng KTCĐ trình bày phần thực hành lập các biểu mẫu quản lý rủi ro

Hình ảnh - Phòng TCKT trình bày phần thực hành lập các biểu mẫu quản lý rủi ro

Buổi hướng dẫn đã góp phần nâng cao nhận thức về công tác quản lý rủi ro và hiệu quả công việc trong hoạt động của từng đơn vị và của toàn Công ty.


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN