Công ty Cổ phần Sông Ba hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Nguyễn Thế Duy - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh   13/12/2020   825   0

Ngày 07/12/2020, SBA đã hoàn thành kế hoạch sản lượng của NMTĐ Krông H’năng và đến 24 giờ 00 ngày 12/12/2020, SBA đã hoàn thành chỉ tiêu doanh thu năm 2020; Cụ thể: Tổng sản lượng điện thương phẩm 02 Nhà máy đạt 204,38/197,00 triệu kWh, tổng doanh thu bán điện đạt 230,83/230,77 tỷ đồng, đạt 100,03% kế hoạch năm (trong đó, NMTĐ Krông H’năng sản lượng là 173,20/165,00 triệu kWh, doanh thu là 190,35/186,37 tỷ đồng; NMTĐ Khe Diên sản lượng là 31,18/32,00 triệu kWh và doanh thu là 40,48/44,40 tỷ đồng).

Dự kiến kết thúc năm 2020, SBA sẽ hoàn thành vượt tất cả chỉ tiêu kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao: Lợi nhuận sau thuế đạt 95/81 tỷ đồng và lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.575 đồng/CP (kế hoạch là 1.344 đồng/CP).

Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng quản trị, điều hành linh hoạt của Ban Lãnh đạo và sự nỗ lực tích cực, chủ động, sáng tạo của CBNV trong công tác SCBD thường xuyên thiết bị, nghiên cứu kỹ về thủy văn, tình hình thị trường điện và vận hành hợp lý, hiệu quả 2 Nhà máy.

Bên cạnh đó, Công ty luôn đẩy mạnh công tác nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa, xây dựng các kịch bản vận hành hợp lý để ứng phó với những tình huống bất thường của biến đổi khí hậu, cũng như thực hiện nhiều giải pháp tài chính linh hoạt đáp ứng tốt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của SBA nhằm mang lại giá trị và hiệu quả cho Cổ đông.


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN