Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 02/23/NQ-HĐQT, ngày 30/03/2023

Hội đồng quản trị   30/03/2023   1020  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

Nghị quyết của HĐQT: Thống nhất nội dung chương trình dự kiến trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2023: File đính kèm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN