Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 07/22/NQ-HĐQT, ngày 14/10/2022

Hội đồng quản trị   14/10/2022   857  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

Nghị quyết HĐQT chấp thuận giao dịch bán điện với các bên liên quan năm 2022: File đính kèm