Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 04/22/NQ-HĐQT, ngày 20/6/2022.

Hội đồng quản trị   20/06/2022   934  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD quý I/2022, kế hoạch quý II/2022 và các nội dung liên quan: File đính kèm