Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 02/22/NQ-HĐQT, ngày 01/4/2022.

Hội đồng quản trị   01/04/2022   1166  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

Nghị quyết HĐQT thống nhất nội dung chương trình dự kiến trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2022: File đính kèm