Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 01/22/NQ-HĐQT, ngày 25/01/2022.

Hội đồng quản trị   25/01/2022   941  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD quý IV/2021; kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2022, kế hoạch SXKD quý I/2022 và các nội dung quan trọng khác liên quan: File đính kèm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN