Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 07/21/NQ-HĐQT, ngày 10/11/2021.

Hội đồng quản trị   10/11/2021   1113  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

Nghị quyết HĐQT phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu của Công ty CP Sông Ba với hình thức riêng lẻ, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền: File đính kèm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN