Nghị quyết của HĐQT: Thông qua kết quả SXKD quý 4, cả năm 2020; Kế hoạch SXKD năm 2021, quý I/2021 Công ty và các nội dung quan trọng khác liên quan.

Hội đồng quản trị   26/01/2021   727  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:
Nghị quyết của HĐQT số 07/20/NQ-HĐQT: V/v Thông qua kết quả SXKD quý III/2020 và kế hoạch quý IV/2020 Công ty và các nội dung quan trọng khác liên quan.