Nghị quyết của HĐQT: Thông qua kết quả SXKD quý III/2020 và kế hoạch quý IV/2020 Công ty và các nội dung quan trọng khác liên quan.

Hội đồng quản trị   30/10/2020   2583  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:
Nghị quyết của HĐQT số 07/20/NQ-HĐQT: V/v Thông qua kết quả SXKD quý III/2020 và kế hoạch quý IV/2020 Công ty và các nội dung quan trọng khác liên quan.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN