Chào mừng kỷ niệm 21 năm thành lập Công ty cổ phần Sông Ba (02/01/2003 - 01/01/2024)

Nghị quyết của HĐQT số 06/20/NQ-HĐQT: V/v Thông qua kết quả SXKD quý II/2020 và kế hoạch quý III/2020 Công ty.

Hội đồng quản trị   21/08/2020   2555  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:
Nghị quyết của HĐQT số 05/20/NQ-HĐQT: V/v Thông qua kết quả SXKD quý II/2020 và kế hoạch quý III/2020 Công ty.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN