Nghị quyết số 02/17/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị v/v Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 1, kế hoạch công tác quý 2/2017 và các nội dung liên quan khác

Hội đồng quản trị   29/06/2017   758  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:
 
NGHỊ QUYẾT SỐ 02/17/NQ-HĐQT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V THÔNG QUA KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN  TRONG QUÝ 1, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ 2/2017 VÀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN KHÁC
 
 Quý cổ đông vui lòng xem nội dung báo cáo tại đây: Tải về
 
Trân trọng!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN