Nghị quyết số 02/18/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị v/v Thông qua kết quả SXKD quý 4, cả năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018, quý 1/2018 Công ty và các nội dung quan trọng liên quan liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị   08/03/2018   697  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung: 

NGHỊ QUYẾT SỐ 02/18/NQ-HĐQT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V THÔNG QUA KẾT QUẢ SXKD QUÝ 4, CẢ NĂM 2017; KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018, QUÝ 1/2018 CÔNG TY VÀ CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG LIÊN QUAN LIÊN QUAN ĐẾN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018. 

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung báo cáo tại đây: Tải về

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN