NGHỊ QUYẾT SỐ 05/19/NQ-HĐQT NGÀY 25/03/2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị   27/03/2019   781  

NGHỊ QUYẾT SỐ 05/19/NQ-HĐQT NGÀY 25/03/2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH DỰ KIẾN TRÌNH ĐHĐCĐ 2019. 

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung báo cáo tại đây: Tải về

BÀI VIẾT LIÊN QUAN