VĂN BẢN SỐ 17/19/CV-HĐQT NGÀY 15/8/2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị   16/08/2019   834  

VĂN BẢN SỐ 17/19/CV-HĐQT NGÀY 15/8/2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V CHẤP THUẬN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG BỒI HUẤN, SÁT HẠCH NĂM 2019 CHO NHÂN VIÊN NMTĐ ĐỊNH BÌNH.

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung tại đây: Công văn CBTTVăn bản HĐQT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN