Nghị quyết của HĐQT số 05/20/NQ-HĐQT: V/v Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Sông Ba.

Hội đồng quản trị   18/05/2020   2382  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:


Nghị quyết của HĐQT số 05/20/NQ-HĐQT: V/v Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Sông Ba.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN