Chào mừng kỷ niệm 21 năm thành lập Công ty cổ phần Sông Ba (02/01/2003 - 01/01/2024)

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty Cổ phần Sông Ba

Hội đồng quản trị   21/04/2023   1823  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, nội dung cụ thể:

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023: Tải về

Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2023: Tải về