Chào mừng kỷ niệm 21 năm thành lập Công ty cổ phần Sông Ba (02/01/2003 - 01/01/2024)

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty Cổ phần Sông Ba.

Hội đồng quản trị   29/04/2022   2730  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, nội dung cụ thể:

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022: Tải về

Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2022: Tải về