Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Sông Ba.

Hội đồng quản trị   30/06/2020   4986  

NGHỊ QUYẾT  

   ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

 

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Tải về


Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Tải về