Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị   19/04/2017   667  

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

 

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Tải về
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Tải về