Công bố thông tin ký hợp đồng soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2024 và kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

Phòng Tài chính - Kế toán   27/06/2024   261  

Công ty Cổ phần Sông Ba công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC: soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2024 và kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, cụ thể:

Văn bản CBTT: Tải về