Công bố thông tin: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đối với trái phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty cổ phần Sông Ba

Phòng Tài chính - Kế toán   27/09/2023   667  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đối với trái phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty cổ phần Sông Ba:

Văn bản công bố thông tin

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Văn bản đăng ký, lưu ký trái phiếu