Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Hoàng Xuân Quí, thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Phòng Tài chính - Kế toán   21/04/2023   661  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Hoàng Xuân Quí, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba

Văn bản công bố thông tin

Tài liệu đính kèm

Báo cáo ông Hoàng Xuân Quí