Công bố thông tin: Các thông báo thay đổi nhân sự

Phòng Tài chính - Kế toán   21/04/2023   720  

Công ty Cổ phần Sông Ba Công bố thông tin các thông báo thay đổi nhân sự, cụ thể:

- Thông báo miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT: văn bản công bố

- Thông báo thay đổi người đại diện phần vốn EVNCPC tại SBA: văn bản công bố

- Thông báo miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát: văn bản công bố

- Thông báo bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT: văn bản công bố

- Thông báo bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát: văn bản công bố

- Hồ sơ đính kèm:

+ Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023Biên bản Họp ĐHĐCĐ 2023

+ Quyết định số 179/QĐ-HĐTV; Quyết định số 191/QĐ-HĐTV

+ Bản cung cấp thông tin ông Hoàng Xuân Quí

+ Bản cung cấp thông tin Bà Trần Nguyễn Anh Thư