Thông báo chốt danh sách chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

Phòng Tài chính - Kế toán   28/11/2022   1326  

Công ty Cổ phần Sông Ba thông báo chốt danh sách chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền, cụ thể: