Công bố Quyết định số 04/22/QĐ-S3-HĐQT, ngày 08/03/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba.

Phòng Tài chính - Kế toán   08/03/2022   684  

Công ty Cổ phần Sông Ba trân trọng công bố nội dung:
 
Công bố Quyết định số 04/22/QĐ-S3-HĐQT, ngày 08/03/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba.

Văn bản công bố thông tin

Quyết định